Domov Iváň, poskytovatel sociálních služeb (dále jen „Domov“), se nachází ve Středočeském kraji,  v malebném údolí  řeky Sázavy, nedaleko Městyse Rataje nad Sázavou. Domov je v blízkosti vlakové zastávky Rataje nad Sázavou – Iváň, na trase Světlá nad Sázavou – Čerčany. Zařízení se skládá ze dvou vzájemně propojených budov. V jedné z budov byl v roce 2011 vybudován osobní výtah a celý domov je bezbarierově upraven. Domov je obklopen velikou zahradou. Zařízení má vlastní kuchyň, prádelnu, 2 osobní auta. Kapacita zařízení je 60 klientů ženského i mužského pohlaví.

Zřizovatel

Středočeský kraj

Krajský úřad

Zborovská 11

150 21 Praha 5

sck

Služby DOZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením

     Cílovou skupinou pro poskytovanou sociální službu jsou dospělé osoby s mentálním či kombinovaným postižením nebo s chronickým duševním onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Vhodnou formou podpory usilujeme o jejich začlenění do běžného způsobu života.

     O zahájení poskytování sociálních služeb rozhoduje management Domova na základě žádosti o přijetí a sociálního šetření.

      Pobytová sociální služba – domov pro osoby se zdravotním postižením – je poskytována v Ratajích nad Sázavou – Iváni č. 175. Budova Domova se skládá ze dvou vzájemně propojených budov. V jedné z budov byl v roce 2011 vybudován osobní výtah a celý Domov je bezbariérově upraven. Domov je obklopen velikou zahradou. Klienti mohou podle svého zájmu pomáhat s péčí o domácí zvířata (psi, kočky, prasata, ovce). Zařízení má vlastní kuchyň, prádelnu, 2 osobní auta. Kapacita zařízení je 60 klientů ženského i mužského pohlaví.

     Domov poskytuje celoročně:

 • ubytování,
 • stravování
 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

     Kromě těchto základních služeb mají klienti možnost si sjednat služby fakultativní, které mohou být poskytnuty jak v zařízení, tak i mimo něj. Dle zájmu mohou klienti svůj volný čas naplnit v zájmových kroužcích – pletení z pediku, zahradnické činnosti… Ubytování je možné v jedno nebo ve dvoulůžkových pokojích. Zdravotní péči o klienty zajišťuje v prostorách Domova praktický lékař (1krát týdně) a psychiatr (1krát měsíčně).

     K dalším nabídkám našeho zařízení patří:

 • možnost chodit se vzdělávat a využívat volný čas do Učebny, která se
  nachází v Domově. Nabízíme individuální přístup, pomáháme udržovat
  vzdělanostní úroveň, rozvíjet jemnou motoriku, pracovat s počítačem…
  vše vychází z potřeb a možností klienta.
 • doplnit si základní vzdělání – Kurz získání základního vzdělání, který probíhá v ZŠ Uhlířské Janovice.
 • možnost nakupovat ve cvičném stánku, který je určen především pro
  klienty, kteří opouštějí Domov jen zřídka. Zde si mohou zakoupit zboží,
  kterým si zpestří svůj jídelníček.

Cíle Domova Iváň (výňatek z Pravidel Domova Iváň):

1. Cíle dlouhodobé:

S  přihlédnutím k míře zdravotního postižení jednotlivých klientů chceme dosáhnout jejich:

 • soběstačnosti a samostatnosti
 • schopnosti samostatně rozhodovat o svém životě
 • zapojení do života ve většinové společnosti formou využití dostupných návazných služeb
 • zařazení do trhu práce
 • připravenosti na samostatný život v běžné zástavbě s nezbytnou mírou
  podpory – rozvinout v co největší možné míře potřebné znalosti a
  dovednosti nutné pro samostatný život
 • naplnění přání a potřeb v rámci Domova s ohledem na stupeň jejich
  postižení prostřednictvím nabídky kulturních, společenských a
  poznávacích akcí, vzdělávání, smysluplné práce a využití volného času 

2. Krátkodobé cíle:

 • spolupracovat s agenturou podporovaného zaměstnání Rytmus
 • zaměstnat klienty na pracovní smlouvy mimo Domov, a pokud to není možné, tak i v Domově
 • prohloubit schopnosti a návyky, které jsou potřeba v běžném životě –
  nákup, vaření, jízda prostředky hromadné dopravy, používání mobilního
  telefonu
 • zahájit provoz cvičné kuchyně
 • v regionálním tisku zviditelnit práci Domova, úspěchy v integraci klientů a problematiku života osob s mentálním postižením

Služby Domova Iváň nemohou být poskytnuty osobám, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba trpí akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, při kterém může být zdrojem onemocnění
 • osoba trpí pohlavní chorobou
 • osoba trpí závislostí na alkoholu, omamných látkách, hracích automatech
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem
  narušovalo kolektivní soužití –  poruchy chování, které ohrožují klienta
  nebo jeho okolí na zdraví a které se nedaří žádným způsobem kompenzovat
 • je kapacita zařízení naplněna
 • osoba požaduje služby, na které nemá Domov registraci
 • osoba neodpovídá cílové skupině

  Dokumenty